Department of Computer Science Faculty | Kean University World Class Education

Page Header

Department of Computer Science Faculty

Page Sub Header

College of Natural, Applied & Health Sciences

Department of Computer Science Faculty

FACULTY

Emanuel Emanouilidis

Professor
W-406D | (908) 737-4962 | eemanoui@kean.edu | www.kean.edu/~eemanoui

Mira Franke 

Lecturer
W-406B | (908) 737-4264 | mfranke@kean.edu | www.kean.edu/~mfranke

Ching-Yu Huang

Assistant Professor
W-406K | (908) 737-4252 | chuang@kean.eduwww.kean.edu/~chuang

Juan Li

Assistant Professor
W-406H | (908) 737-4262 | juli@kean.edu | www.kean.edu/~juli

Jing-Chiou Liou

Assistant Professor
W-406J | (908) 737-4253 | jliou@kean.edu   |   www.kean.edu/~jliou

Patricia A. Morreale

Professor
W-406G | (908) 737-4254 | pmorreal@kean.edu |  www.kean.edu/~pmorreal

Miguel A. Mosteiro

Assistant Professor
W-406F  |  (908) 737-4259  |  mmosteir@kean.edu  | www.kean.edu/~mmosteir

Carolee Stewart-Gardiner

Assistant Professor
W-406E  |  (908) 737-4267  |  cstewart@kean.edu | www.kean.edu/~cstewart/

Malcolm Wabara 

Lecturer
W-406C | (908) 737-4144 | mwabara@kean.edu | www.kean.edu/~mwarbara

Wilsonna Robinson

Secretary
W-408  |  (908) 737-4250  | wrobin@kean.edu  |  Hours: 9:00-5:00 M-F

Inner Page Footer